این هم، تمام آن چه حافظ شیراز بر سر هفت سین جوابم داد:


ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

وین راز سر به مهر، به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه

کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان

باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

این سرکشی که در سر سرو  بلند توست

کی با تو دست کوته ما در کمر شود

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست

دم در کش، ارنه باد صبا را خبر شود
منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : من و روزها |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : روزگار خوشی در راه است، می دانم..... |غزل امسال ما: منبع : روزگار خوشی در راه است، می دانم..... |غزل امسال ما: منبع : روزگار خوشی در راه است، می دانم..... |غزل امسال ما: منبع : روزگار خوشی در راه است، می دانم..... |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما: منبع : |غزل امسال ما:
برچسب ها :